Gujarat , Kheda

VMC Operator

Job ID : 100003

VMC Operator

What you will be doing :

 • Setting up machine to start production.
 • (ઉત્પાદન શરૂ કરવા માટેમશીન સયુ ોજિત કરવ)
 • Feeding raw material & parts to automated machine.
 • (સ્વય ુંચાલિત મશીન પર કાચી સામગ્રી અને પાટટસ િોડવા)
 • Control and adjust machine settings as per production batch.
 • (પ્રોડકશન બેચ પ્રમાણે મશીનના સેટટિંગ્સ નનય ુંત્રણ કરવા અને ગોઠવવા)
 • Inspect output with precision and measuring tools periodically and ensure no rejection.
 • (સમયાતું રે ચોકસાઇ અનેમાપન સાધનો સાથેઉત્પાદનનુું નનરીક્ષણ કરવુું અનેકોઈ પાટટ અસ્વીકારના થાય તેની ખાતરી કરો નહીં)
 • Operate equipment safely and effectively for production processing.
 • (પ્રોડક્શન પ્રોસેનસિંગ માટેસાધનો સરુલક્ષત રીતેઅનેઅસરકારક રીતેચિાવો.)
 • Filling up of Inspection report, route card and Production Report.
 • (નનરીક્ષણ અહવે ાિ, રૂટ કાડટ અનેઉત્પાદન અહવે ાિ ભરવા)
 • Perform proper handing over of work before leaving machine on shift change.
 • (નશફ્ટ ફેરફાર પર મશીન છોડતા પહિે ાું કામ પર યોગ્ય સોંપણી કરવી)
 • Maintain organized, clean and orderly work area.
 • (સ ુંગટઠત, સ્વચ્છ અનેવ્યવસ્સ્થત કામ નવસ્તાર જાળવો)
 • Maintain Tooling records.
 • (ટલૂિિંગ રેકોર્ડટસ જાળવો)
 • Troubleshoot problems during machine operation
 • (મશીન ઓપરેશન દરનમયાન સમસ્યાઓનુું મશ્ુકેિી નનવારણ કરવ)
 • Cleaning of scrap and machine as well as filling of coolant.
 • (સ્રેપ અનેમશીનની સફાઈ તેમિ શીતક ભરવા)
 • Handle material and tools.
 • (સામગ્રી અનેસાધનો નેનનય ુંનત્રત કરવા)
 • Work under the guidance of supervisor to perform duties.
 • (ફરિ બજાવવા માટેસપુ રવાઇઝરના માગટદશટન હઠે ળ કામ કરવ)
 • Inform unsafe operation, defective production to supervisor immediately.
 • (સપુ રવાઇઝરનેઅસરુલક્ષત ઓપરેશનન, તેમિ ખામીયક્ુત ઉત્પાદન માટેતરત િ જાણ કરવી)
 • Follow all safety measures during operating machines.
 • (મશીન ઓપરેટટિંગ દરનમયાન તમામ સરુક્ષા પગિાઓનુું પાિન કરવ)
 • Inform supervisor for any break down, maintenance and repairs
 • (કોઈપણ ભ ુંગાણ, જાળવણી અને સમારકામ માટે સપુરવાઇઝર નેિણાવો)
 • To co-ordinate with co-workers regarding work
 • (કામ અંગે સહકમટચારી સાથે સ ુંકિન કરવ)
 • Provide progress report to supervisor
 • (અવેક્ષકને પ્રગનત અહવે ાિ પરુા પાડવા)
 • Attend any task given from supervisor
 • (સપુરવાઇઝર દ્વારા આપવામાું આવેિા કોઈપણ કાયટમાું ભાગ િેવો.)
 • Filling relevant documents throughout process and maintain filing and record
 • પ્રટરયા દરમ્યાન સ ુંબ ુંનધત દસ્તાવેિો ભરીનેઅનેફાઇલિિંગ અને રેકોડટ જાળવી રાખવો

Essential Requirements :

 • Diploma/ITI Fitter/CNC with min 1yr experience.

Desirable Requirements :

 • VMC machine operating , Able to read and understand technical manuals and specifications.

Why Work For US :

 • Miraclus Orthotech Pvt Ltd is an innovative and dynamic company at the forefront of orthopedic technology, providing employees with a unique opportunity to contribute to the advancement of medical science.
 • Joining Miraclus Orthotech means becoming part of a team dedicated to improving the lives of patients by developing cutting-edge orthopedic solutions that enhance mobility, reduce pain, and restore quality of life.
 • We foster a collaborative work environment that encourages creativity, critical thinking, and teamwork, empowering employees to make meaningful contributions and drive positive change.
 • At Miraclus Orthotech, we invest in the professional growth and development of our employees, providing ample opportunities for skill enhancement, training, and career advancement.
 • As a leader in the orthopedic industry, we offer a diverse range of projects and challenges, ensuring that every day brings new opportunities to learn, innovate, and excel.
 • We prioritize work-life balance and employee well-being, offering flexible work arrangements, comprehensive benefits packages, and a supportive culture that values mental and physical health.
 • Miraclus Orthotech values diversity and inclusivity, fostering an environment that celebrates different perspectives, experiences, and backgrounds, making it an enriching and fulfilling place to work.
 • We are committed to maintaining the highest standards of ethics, integrity, and patient safety, providing our employees with a strong sense of purpose and pride in the work they do.
 • Joining Miraclus Orthotech means being part of a global network of professionals, collaborating with experts and thought leaders in the field of orthopedics to drive innovation and make a lasting impact.
 • Our company culture promotes open communication, transparency, and a shared passion for making a difference, creating a supportive and engaging work environment that inspires employees to thrive.

What you'll achieve :

 • By joining Miraclus Orthotech, you will have the opportunity to make a tangible impact on the lives of patients worldwide, contributing to the development of innovative orthopedic solutions that improve mobility and enhance quality of life.
 • As a member of our team, you will play a vital role in advancing orthopedic technology, working alongside industry experts and thought leaders to drive innovation and shape the future of orthopedic care.
 • At Miraclus Orthotech, you will have the chance to expand your knowledge and expertise in the field of orthopedics, with access to cutting-edge technologies, training programs, and continuous learning opportunities.
 • You will work in a collaborative and dynamic environment, where your ideas and contributions will be valued and encouraged, allowing you to unlock your full potential and achieve professional growth.
 • As part of our team, you will be involved in multidisciplinary projects and collaborations, collaborating with talented professionals from diverse backgrounds, and fostering a culture of innovation and collaboration.
 • Working at Miraclus Orthotech, you will have the chance to develop and refine your skills through challenging and meaningful projects, contributing to the development of groundbreaking orthopedic solutions that push the boundaries of medical science.
 • You will have the opportunity to work with state-of-the-art facilities and advanced tools, enabling you to carry out your work with precision and efficiency, ensuring the highest quality standards in our products and services.
 • At Miraclus Orthotech, we encourage and support professional growth and career advancement, providing mentorship, leadership opportunities, and a clear path for personal and professional development within the organization.
 • As a valued member of our team, you will have the satisfaction of working in a mission-driven company that prioritizes patient well-being, ethical practices, and the highest standards of quality in all aspects of our work.
 • By working at Miraclus Orthotech, you will be part of a global network of professionals, collaborating with experts from around the world and expanding your professional network, opening doors to future opportunities and career growth.

Who We Are :

 • Miraclus Orthotech Pvt Ltd is a leading orthopedic technology company dedicated to transforming the field of orthopedics through innovative solutions and advanced medical devices.
 • We are a team of passionate professionals, including engineers, researchers, and medical experts, united by a common goal of improving patient outcomes and revolutionizing orthopedic care.
 • With a strong focus on research and development, we leverage cutting-edge technologies and scientific advancements to create state-of-the-art orthopedic implants and surgical instruments.
 • Miraclus Orthotech takes pride in its commitment to excellence, upholding the highest quality standards in our products, and prioritizing patient safety and satisfaction.
 • As an organization, we strive to make a positive impact in the global healthcare community by delivering reliable, innovative, and patient-centric orthopedic solutions that address the unique needs of individuals around the world.

Salary Range : till 20K pm.

Apply Now